Founder


 

H.H. Manavikrama Maharaja Bahadur

 

The Great Founder

H.H. Manavikrama Maharaja Bahadur

1868-1892